Salgs- og leveringsbetingelser for firmaer med CVR Nr.

Online-shoppen egfloor.dk ejes og drives af:

EG Floor ApS
Stensmosevej 24 G, 1.
2620 Albertslund
CVR-nr.: DK39977168

Introduktion

Egfloor.dk er en online-shop hvor vi tilbyder vores erhvervskunder at bestille professionelle produkter og materialer døgnet rundt, året rundt, ifølge vores gældende B2B salgs- og leveringsbetingelser.

Opret erhvervskonto her.

Du opretter nemt din online firmakonto ifm. med din første bestilling! Angiv dit CVR Nr. og markér feltet “Opret konto” på betalingssiden. Er din virksomhed allerede oprettet med en konto, bedes du logge ind for at handle under dine gældende konditioner.

Betaling pr. Dankort, MobilePay eller månedskonto.

Som erhvervskunde kan du betale din bestilling med Dankort, MobilePay eller via EG Floor månedskonto med et nærmere aftalt kreditmaksimum. Vi kreditforsikre alle vores erhvervskunder gennem Euler Hermes. Ved nyoprettelse af firmakonto med kredit må der derfor påregnes en vis ekspeditionstid.

Levering ab lager / Afhentning

VI leverer fragtfrit ved køb over 4000 DKK ex. moms. Afhentning med egen vogn eller logistikfirma er naturligvis uden ekstra omkostninger.

Nedenstående salgs- og leveringsbetingelser finder anvendelse, i det omfang der ikke foreligger anden skriftlig aftale.

1. Produktet, certificering, kontrol og produktansvarsforsikring
Sælgers produkter opfylder de krav og standar- der, som er oplyst i produkternes tekniske data- blade, medmindre andet er aftalt. Databladene indeholder oplysninger om og i bekræftende tilfælde hvilke kontrolordninger og certificerin- ger, standarder og prøvemetoder, produkterne er underlagt.

2. Emballage
Anførte priser, omfatter medmindre andet aftales skriftligt, udgifter til emballage eller anden beskyttelse, som under normale transportforhold kræves for at forhindre beskadigelse eller forringelse af leverancen, indtil den kommer frem til det i aftalen angivne bestemmelsessted.
Såfremt køber måtte ønske en anden emballa- ge end den ovenfor nævnte, f.eks. på grund af forventet søtransport, gentagne omladninger, eksport forsendelse eller varens udendørs opbe- varing, leveres en sådan anden emballage kun efter forudgående særskilt aftale med sælger herom, og køber faktureres alle omkostninger herved. Emballage skal ikke returneres til sæl- ger og godtgøres ikke af sælger.

3. Priser og tilbud
Sælgers priser er anført i danske kroner eksklusiv moms.
Sælgers tilbud er gældende i 20 dage fra datering af tilbuddet, med-mindre der ikke foreligger anden skriftlig aftale.
Returnering af vare kun efter aftale, Returfradrag 10% + fragt.
Pigmenterede produkter tages ikke retur.

4. Leveringssted og -tid
Sælgers produkter sælges, medmindre andet aftales skriftligt, ab værk. Transport og leveran- ce er for købers eller brugers regning og risiko, hvilket bl.a. vil sige, at køber (bruger) med- mindre anden skriftlig aftale er indgået, bærer risikoen for produktets hændelige beskadigelse eller undergang fra det tidspunkt,
hvor produktet er læsset på bil hos sælger.

5. Force majeure
Køber kan ikke påberåbe sig sælgers forsinkelse eller mangelfuld levering i tilfælde af force majeure så som f.eks. følgende omstændigheder, der forhindrer aftalens rettidige opfyldelse, forhindrer aftalens opfyldelse eller gør opfyldelsen heraf urimelig byrdefuld. Arbejdskonflikt af enhver art og enhver anden omstændighed, som sælger ikke er herre over, så som brand, krig, mobilisering eller uforudsete militær-ind- kaldelse af tilsvarende omfang, rekvirering, beslaglæggelse, valuta-restriktioner, oprør og uroligheder, mangel på transportmidler eller brændstof hertil, almindelig vareknaphed, restriktioner af drivkraft samt mangler ved eller forsinkelser af leverancer fra underleveran- dører, som skyldes nogen af de i ovennævnte omstændigheder.
Er ovennævnte omstændighed indtruffet før aftalens indgåelse, gælder ovennævnte kun, så- fremt omstændighedens indflydelse på aftalens opfyldelse ikke kunne forudses af sælger på aftaletidspunktet.

6. Betalingstid og -middel
Betaling skal, medmindre andet aftales skriftligt, ske senest 7 dage efter fakturering (fakturadato).
Ved for sen betaling pålægges morarenter svarende til 2% pr. måned og 100 kr. rykkergebyr pr. rykker fra forfaldsdato og til betaling sker. Accept af veksel eller anden betalingsforpligti- gelse anses ikke som betaling, før fuld indfrielse har fundet sted. Vi forbeholder os ejendoms- retten af alle produkter ind til fuld betaling har fundet sted.
7. Undersøgelsespligt og reklamationspligt Køber skal straks efter produktet, er kommet ham i hænde eller straks efter køber har mod- taget en prøve af produktet foretage en sådan undersøgelse, som ordentlig forretningsbrug kræver, af henholdsvis produktet eller prøven. Såfremt produktet lider af en mangel, skal køber reklamere skriftligt over for sælger. Reklamationen skal afgives straks– og i intet tilfælde senere end 1 uge – efter det tidspunkt, hvor køber er blevet bekendt med eller burde have været bekendt med manglen.
I modsat fald fortaber køber sin ret til senere at påberåbe sig manglen eller forsinkelsen.
Køber bærer, selv om det er aftalt, at sælger forestår transporten, risikoen for forsinkelse, som opstår efter sælgers overgivelse af produk- terne til transportør.

8. Ansvar for mangler
Sælger er kun ansvarlig for fejl eller forsømmel- se begået af sælger eller andre, som sælger har ansvaret for.
Sælgers ansvar for mangler ved produktet ophører senest 2 år efter overgivelse til køber. Ved byggematerialer omfattet af byggeleveran- ceklausul ophører sælgers ansvar i overens- stemmelse med AB92 § 10, stk. 4, 5 år efter byggeriets aflevering, dog senest 6 år efter overgivelsen af produktet til køber.
Såfremt en bygherre i overensstemmelse med AB92 § 5, stk. 5 sammen-holdt med § 10, stk. 4, kan godtgøre, at et krav vedrørende mangler ved sælgers produkt ikke eller kun med stor vanskelighed kan gennem-føres mod køber, kan bygherren gøre kravet gældende direkte mod sælger.
Bliver sælger fra en bygherre mødt med et krav vedrørende mangler ved sælgers produkt, er køber forpligtet til at holde sælger skadesløs
for den del af kravet, som køber i henhold til nærværende salgs- og leveringsbetingelser ville have krav på.

9. Produktansvar
Sælger er kun ansvarlig for personskade, hvis det bevises, at skaden skyldes fejl eller mangler begået af sælger eller andre, som han har ansvar for.
Sælger er ikke ansvarlig for skade på fast ejendom eller på løsøre, som indtræder, medens materialet er i købers besiddelse. Sælger er heller ikke ansvarlig for skade på produkter,
der er fremstillet af køber eller på produkter, hvori disse indgår. I øvrigt er sælger ansvarlig for skade på fast ejendom og løsøre på samme betingelser som for personskade.
Sælger er ikke ansvarlig for driftstab, tabt arbejdsfortjeneste eller andet indirekte tab.
I den udstrækning sælger, måtte blive pålagt produktansvar over for tredjemand, er køber forpligtiget til at holde sælger skadesløs i sam- me omfang, som sælgers ansvar er begrænset
efter de 3 foregående stykker.
Disse begrænsninger i sælgers ansvar gælder ikke, hvis han har gjort sig skyldig i grov uagt- somhed.
Hvis tredjemand fremsætter krav mod en af parterne om erstatningsansvar i henhold til dette punkt, skal denne part straks underrette den anden herom.
Sælger og køber er gensidigt forpligtiget til at lade sig sagsøge ved den domstol eller vold- giftsret, som behandler erstatningskrav, der er rejst mod en af dem på grundlag af en skade, som påstås forårsaget af materialet.

10. Begrænsning af forsinkelses-, mangel og/ eller produktansvar
Sælgers forsinkelsesansvar er maksimeret til prisen for den forsinkede leverance.
I tilfælde af erstatningsansvar for en forsinket leverance, et mangelfuldt produkt og/eller
for defekt produkt omfatter sælgers ansvar ikke driftstab, tidstab, avancetab eller andet indirekte tab.

11. Ejendomsretten til beskrivelser og recepter
Ejendomsretten til alle opskrifter og tekniske dokumenter til brug ved anvendelsen af leverancer eller dele deraf forbliver hos køber, hvis køber besad ejendomsretten hertil forud for overgivelsen heraf til sælger til brug for op- fyldelsen af leverancen eller dele deraf. Sælger forpligtiger sig til ikke at anvende opskrifter og tekniske dokumenter, til ikke at kopierer disse eller uberettiget at bringe disse til tredjemands kundskab udover det omfang, som er nødven- digt til opfyldelse af leverancen.
I alle øvrige tilfælde tilkommer ejendomsret- ten til alle opskrifter og tekniske dokumenter
til brug ved udarbejdelsen eller anvendelsen
af leverancer eller dele heraf sælger. Køber forpligtiger sig til ikke at anvende opskrifter og tekniske dokumenter, til ikke at kopiere disse eller uberettiget at bringe disse til tredjemands kundskab udover det omfang, som er nødven- digt til købers anvendelse af leverancen.

12. Værneting og lovvalg
Tvistigheder i anledning af aftalen mellem køber og sælger, herunder nærværende
salgs- og leveringsbetingelser, og alt, som har sammen-hæng hermed, skal afgøres ved retten i Roskilde. Dansk ret finder anvendelse, bortset fra danske internationale privatretlige regler.
__
Opdateret: April 2019